กรุณาเลือกบริการที่ท่านต้องการ โดยระบบจะแสดงอัตราค่าสมัครให้ท่านทราบ ทั้งนี้ ไม่ควรเปิดหน้าจอทิ้งไว้เกิน 15 นาที มิฉะนั้น ระบบจะ Log Out โดยอัตโนมัติ                               
 
       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูเอกสารที่ใช้แนบไฟล์ประกอบการสมัคร   
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบริษัท
(ID Tax No.)
*
ชื่อบริษัท (Company Name) *   (ภาษาไทย)    
*   (English)    
ทุนจดทะเบียน(Registered Capital)   บาท
จำนวนพนักงาน
(Total Number of Employees)
สถานภาพปัจจุบัน(Current Status) *
สถานที่ใช้บริการ *
ที่อยู่ *
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Park)
จังหวัด (Province) * อำเภอ/เขต (District) *
ตำบล/แขวง (Sub-District) * รหัสไปรษณีย์ (Post Code) *
โทรศัพท์ (Tel.) * โทรสาร (Fax)  
(กรณีที่อยู่เดียวกับสำนักงานกรุณาคลิ๊กในช่องสี่เหลี่ยม)
ที่อยู่ *
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Park)
จังหวัด (Province) * อำเภอ/เขต (District) *
ตำบล/แขวง (Sub-District) * รหัสไปรษณีย์ (Post Code) *
โทรศัพท์ (Tel.) * โทรสาร (Fax)
  
  
สำหรับรับเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หนังสือเชิญอบรม และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร เป็นต้น
ชื่อ * นามสกุล *
ตำแหน่ง *
Name * Surname *
Position *
โทรศัพท์ (Tel.) *   Ext   โทรสาร (Fax)
โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข่าวสารกรณีเร่งด่วนทาง SMS
อีเมล (E-Mail) *
ชื่อ * นามสกุล *
โทรศัพท์ *   Ext  
ชื่อ * นามสกุล *
ตำแหน่ง *
โทรศัพท์ (Tel.) *   Ext   โทรสาร (Fax)
อีเมล (E-Mail) *
ชื่อกรรมการผู้จัดการ
(Managing Director's Name)
* นามสกุล(Surname) *
เลขที่บัตรประชาชน (ID Card No.)/
เลขที่พาสสปอร์ต (Passport No.)
อีเมลกรรมการผู้จัดการ (E-Mail)
หนังสือตอบรับมติ
(Accept the resolution)
(กรณีที่บริษัทยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริม กรุณาใส่เลขที่หนังสือตอบรับมติ)
บัตรส่งเสริมเลขที่ (Certificate No.) ลงวันที่ (Date)
หมวดอุตสาหกรรม
บัตรส่งเสริมเลขที่ (Certificate No.) ลงวันที่ (Date)
หมวดอุตสาหกรรม
บัตรส่งเสริมเลขที่ (Certificate No.) ลงวันที่ (Date)
หมวดอุตสาหกรรม