Logo

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, คู่ค้า และผู้มาติดต่องาน

  สมาคมสโมสรนักลงทุน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สมาคม” อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดทำเป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
  วัตถุประสงค์:สมาคมสโมสรสนักลงทุน เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสิทธิประโยชน์เครื่องจักรและวัตถุดิบ การศึกษาวิจัยและข้อมูลการลงทุน การจัดฝึกอบรม รวมถึงบริการประสานงานการลงทุนสมาคมมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อสมาคม มาใช้ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของสมาคม โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมที่ได้รับมานั้น สมาคมจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยและนำมาใช้ประมวลผลเพื่อกิจการของสมาคมเท่านั้น โดยการประมวลผลใด ๆ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ด้วยการกำหนดนโยบายและระเบียบกับ ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คำนิยาม

  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ 1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ หมายถึง ข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น 1.3ลูกค้า (Customer) หมายถึง สมาชิกของสมาคม หรือ ผู้ใช้บริการสมาคม และบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการของสมาคม 1.4คู่ค้า (Supplier) หมายถึง บริษัท / ห้าง/ร้าน / บุคคล ที่ซื้อ ขายสินค้า หรือ บริการกับสมาคม 1.5ผู้มาติดต่องาน (Visitor) หมายถึง บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน มาเยี่ยมชม หรือมาตรวจสอบใด ๆ กับสมาคมที่นอกเหนือจากการซื้อ – ขายสินค้าบริการ

2. ขอบเขตของข้อมูล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานบุคคลธรรมดาที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อสมาคมได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้ คือ
 • 2.1 ชื่อ-นามสกุลชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือชื่อผู้ติดต่องานรายบุคคล
 • 2.2 ที่อยู่
 • 2.3 หมายเลขโทรศัพท์อีเมล ไอดีไลน์ นามบัตร
 • 2.4 เลขที่บัตรประชาชน
 • 2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้นำมาประมวลผล
 • 2.6 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.5 ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมและ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. นโยบายการเก็บ รักษา ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน

 • 3.1 สมาคมให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และผู้มาติดต่องานอย่างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 • 3.2 สมาคมจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการทำธุรกิจร่วมกัน หรือ ตามที่กฎหมาย หรือ ตามที่องค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนดเท่านั้น
 • 3.3 สมาคมจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างรัดกุม ปกปิด และเป็นความลับโดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล หรือตามระยะเวลาขั้นต่ำของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
 • 3.4 สมาคมกำหนดหน้าที่ของผู้เก็บข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รักษา ผู้ใช้ ผู้อนุมัติการใช้ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การเข้าถึง อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับปลอดภัยและใช้งานโดยสุจริต
  • 3.4.1 สมาคมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง เช่นการลงทะเบียนสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ การสมัครสมาชิก การต่ออายุสมาชิกการลงทะเบียนสมัครหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านทางเว็บไซต์ และการสมัครเป็นผู้ใช้บริการ Counter Service ผ่านทางอีเมลเพื่อขอทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัครเข้ารับการอบรม เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ที่อยู่ เป็นต้น
  • 3.4.2 ข้อมูลนักบัญชีและผู้สอบบัญชี สมาคมอาจขอข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขผู้สอบบัญชี
  • 3.4.3 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล สมาคมอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • 3.4.4 แบบสอบถาม ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสมาชิก งานบริการฝึกอบรม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าประจำปี การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นต้น
 • 3.5 ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน ที่เป็นเจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการขอดู ตรวจสอบ เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา รวมถึงมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือ นำส่งข้อมูลในกรณีที่สมาคม หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอเพิ่มเติม
 • 3.6 ลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มาติดต่องาน ที่เป็นชาวต่างชาติ ให้เก็บ รักษา และใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับคนไทย
 • 3.7 ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการ ต้องการข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มาติดต่องาน ให้มีหมายศาลหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อผู้จัดการสมาคม หรือผู้ควบคุมข้อมูลพิจารณาอนุมัติก่อนทุกครั้ง
 • 3.8 การส่งข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานให้หน่วยราชการตามรอบปกติหรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สรรพากร หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ส่งเป็นความลับได้ตามปกติและบันทึกการส่งไว้เพื่อการตรวจสอบ
 • 3.9 กรณีที่หน่วยราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ ให้แสดงเป็นความลับได้ตามปกติและบันทึกการตรวจสอบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • 3.10 การส่งข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานไปยังต่างประเทศ ให้ผู้จัดการสมาคมเป็นผู้อนุมัติและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
 • 3.11 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่สมาคมเก็บไว้ตามนโยบายนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ สมาคมจะเก็บ รักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินข้อมูลของสมาคมเอง ผู้ใดละเมิด ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สมาคมจะลงโทษถึงขั้นสูงสุดและหรือดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • 3.12 การเก็บ รักษา ใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมัติ หรือ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ ให้ทำเป็นความลับ เท่าที่จำเป็น โดยหลักสุจริต และให้ถือว่าข้อมูลลับส่วนบุคคลนี้เป็นข้อมูลลับในระดับสูงสุด

4.การเข้าถึง การตรวจสอบ และการแจ้งเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน

  ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคม เก็บ รักษาไว้ มีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • 4.1 มีสิทธิขอตรวจสอบการเก็บรักษา การใช้ข้อมูลของตนเองได้ทุกวันในเวลาทำงาน
 • 4.2 มีสิทธิขอรับการรับรอง หรือ ขอใช้มูลส่วนบุคคลเฉพาะของตนเองเท่านั้น
 • 4.3 มีสิทธิคัดค้านการเก็บ หรือเปิดเผย และขอให้ลบ ทำลาย รวมถึงระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้
 • 4.4 มีหน้าที่จัดส่งเอกสาร หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
 • 4.5 มีหน้าที่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เปลี่ยนบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่องาน การย้ายที่อยู่ ให้แจ้งสมาคมทราบโดยเร็วหรือภายในเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 • 4.6 มีหน้าที่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีนัยยะสำคัญ ที่มีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือ ต่อความสงบเรียบร้อยในการทำธุรกิจร่วมกัน เช่น อาการป่วยติดเชื้อ โรคระบาด โรคทางจิตเวชยาเสพติด การก่อประวัติอาญากรรม หรือ การทำผิดกฎหมายใด ให้สมาคมทราบทันทีและเป็นความลับ เพื่อจัดการแก้ไข ป้องกัน ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์
 • 4.7 การติดต่อกับสมาคม
  • สมาคมสโมสรนักลงทุน
  • 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์: 02-6669449
  • อีเมล์:customer_care@ic.or.th

5.บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัตินี้และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน

 • 5.1 พนักงานผู้ใดเปิดเผย ใช้ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน ของบุคคลธรรมดาที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อสมาคม ด้วยการกระทำโดยเจตนาหรือประมาท ไม่ว่าจะเกิดเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ หากการกระทำ ไม่ได้รับอนุมัติจากสมาคม ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง สมาคมจะลงโทษถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด
 • 5.2 พนักงานที่สมาคมมอบหมายให้มีหน้าที่เก็บ รักษา ใช้ ตรวจสอบข้อมูลถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลกระทำความผิดเสียเอง จะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงกว่าพนักงานทั่วไป
 • 5.3 พนักงานผู้ใด ละเมิด ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัตินี้หากเกิดความเสียหายใด ๆพนักงานผู้นั้นต้องชดใช้ความเสียหายด้วยตนเองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
 • 5.4 พนักงานหรือบุคคลใด นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลธรรมดาที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อสมาคม ที่สมาคมเก็บ รักษาไว้นี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือ ให้ผู้อื่นไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสมาคม ถือว่าเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงมีโทษถึงขั้นเลิกจ้างทันทีโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ อีกทั้งสมาคมจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและ/หรือ ดำเนินคดีถึงที่สุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง