สำคัญ!! โปรดอ่าน
      ด้วยการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ประเภทที่ 1 – 2 ผ่านระบบ แบบอัตโนมัติ กรณีรายการวัตถุดิบที่นำเข้าไม่ตรงตามรายการวัตถุดิบ
( Master List : MML ) ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ (BOI)นั้น
      เจ้าหน้าที่ BOI จะพิจารณาคำร้องการสั่งปล่อยวัตถุดิบบริษัทในภายหลัง แบบมีเงื่อนไข คือ อนุมัติเพิ่มชื่อรอง และ อนุมัติไม่เพิ่มชื่อรอง หรือไม่อนุมัติ