หากท่านต้องการสมัครใช้บริการอื่นๆ ของสมาคมโปรดเลือก
ดูเอกสารที่ใช้แนบไฟล์ประกอบการสมัคร
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบริษัท
(ID Tax No.)
*
ชื่อบริษัท (Company Name) *   (ภาษาไทย)    
*   (English)    
ทุนจดทะเบียน(Registered Capital)   บาท
จำนวนพนักงาน
(Total Number of Employees)
สถานภาพปัจจุบัน(Current Status) *
สถานที่ใช้บริการ *
ที่อยู่ *
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Park)
จังหวัด (Province) * อำเภอ/เขต (District) *
ตำบล/แขวง (Sub-District) * รหัสไปรษณีย์ (Post Code) *
โทรศัพท์ (Tel.) * โทรสาร (Fax)
(กรณีที่อยู่เดียวกับสำนักงานกรุณาคลิ๊กในช่องสี่เหลี่ยม)
ที่อยู่ *
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Park)
จังหวัด (Province) * อำเภอ/เขต (District) *
ตำบล/แขวง (Sub-District) * รหัสไปรษณีย์ (Post Code) *
โทรศัพท์ (Tel.) * โทรสาร (Fax)
  
  
ชื่อ * นามสกุล *
ตำแหน่ง *
Name * Surname *
Position *
โทรศัพท์ (Tel.) *   Ext   โทรสาร (Fax)
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล (E-Mail) *
ชื่อ * นามสกุล *
โทรศัพท์ *   Ext  
ชื่อ * นามสกุล *
ตำแหน่ง *
โทรศัพท์ (Tel.) *   Ext   โทรสาร (Fax)
อีเมล (E-Mail) *